Pro rodiče

Důležité informace

1. Přihlášení do kroužku

Dítě lze do kroužku přihlásit:
– vyplněním online přihlášky v sekci Kde trénujeme

Dítě je řádně přihlášeno do kroužku až po zaplacení částky, kterou si rodič zvolil v elektronické přihlášce.

Dítě je odesláním přihlášky přihlášeno na celý školní rok.

2. Dodatečné přihlášení v průběhu kroužku

Volnou kapacitu kroužku můžete ověřit u daného kroužku online.

Dítě lze do kroužku dodatečně přihlásit:
– vyplněním online přihlášky

3. Bezpečnost dětí

Bezpečnost dětí je u nás na 1. místě.

Všichni naši lektoři jsou pedagogové ze základních nebo mateřských škol a mají tedy vysokoškolské vzdělání z oblasti pedagogiky a nebo se jedná o trenéry s vystudovanými lincencemi z oblasti sportu. Jedná se tedy o profesionály ve svých oborech, kteří pracují s dětmi každý den a bezpečí je u nich na prvním místě.

4. Zdravotní stav

Rodič se zavazuje, že dohlédne na to, aby se jeho dítě účastnilo kroužku pouze pokud je zdrávo, nebrání mu zdravotní ani psychický stav pobývat v dětském kolektivu a prozatím absolvovalo všechna povinná očkování.

Pokud má vaše dítě nějaké zdravotní, psychické či sociální omezení, neprodleně informujte lektora a určitě to nezapomeňte uvést i do přihlášky. Naši lektoři jsou na tuto práci připraveni a proškoleni, je však třeba, aby informaci o omezení měli.

5. Cena kroužku

Cena kroužku je jednotná. Pro školní rok 2023/2024 se jedná o částku 1990,-Kč za pololetí.

V ceně kroužku je zahrnutý pronájem prostorů, sportovní program, licencování lektoři, vybavení sportovišť.

6. Platba kroužků – úhrada kroužkovného

Rodič (resp. zákonný zástupce dítěte, dále jen rodič) je povinen uhradit kroužkovné v jedné, nebo ve 4 měsíčních splátkách, dle vlastního výběru v přihlášce.

První platbu, popřípadě celou platbu je třeba uhradit hned poté, co rodič e-mailem či jiným způsobem dostane pokyny k platbě. Pokud tak zákonný zástupce neučiní, dítě není do kroužku přihlášeno.

Každá další platba v případě rozdělení kroužkovaného na splátky, musí být zaplacena po vystavení faktury.

Pokud není kroužkovné v daných termínech uhrazeno, nebude dítě do kroužku přijato, nebude-li s lektorem dohodnuto jinak. V případě nepřijetí dítěte do kroužku, nepřebírá lektor ani společnost VESELÉ SPORTOVKY za dítě po dobu konání lekce kroužku odpovědnost.

V případě, kdy nebude kroužkovné uhrazeno řádně a včas, bude rodič vyzván k úhradě dlužné částky prostřednictvím e-mailu, sms zprávou, telefonicky či písemnou upomínkou. Pokud ani poté nebude kroužkovné uhrazeno, bude případ předán k vymáhání advokátní kanceláři. Náklady s tímto vymáháním spojené budou vymáhány po rodiči.

Jestliže dítě navštíví 5 a více lekcí, nemá uhrazené kroužkovné a nebude kroužek nadále navštěvovat, bude společnost VESELÉ SPORTOVKY požadovat úhradu kroužkovného v plné výši. Jestliže dítě navštíví 2 až 4 lekce, nemá uhrazené kroužkovné a nebude kroužek nadále navštěvovat, bude společnost požadovat úhradu kroužkovného za počet navštívených lekcí.

V případě absence dítěte na lekci (na méně jak na 5 po sobě jdoucích lekcích), organizace neposkytuje finanční, ani jinou kompenzaci.

V případě přerušení nebo ukončení docházky dítěte na kroužek nevzniká nárok na vrácení kroužkovného.

7. Zrušení kroužku, vrácení peněz, první lekce

Jestliže je kroužek zrušen z organizačních důvodů, je rodičům na základě písemné žádosti (žádost by měla obsahovat jméno a příjmení, školu, kroužek a číslo účtu), která je zaslána e-mailem či na adresu organizace, vrácena poměrná část kroužkovného za neuskutečněné lekce.

Pokud je kroužek řádně zaplacen a účastník se rozhodne po první lekci kroužek nenavštěvovat, je rodičům na základě písemné žádosti vrácena celá platba (žádost by měla obsahovat jméno a příjmení, školu, kroužek a číslo účtu). Žádost je nutné odeslat do pěti dnů od konání první lekce.

8. Počet lekcí

Kroužek VESELÉ SPORTOVKY zaručuje 15 lekcí za pololetí, to znamená 30 lekcí za celý školní rok.

Kroužek probíhá na všech MŠ a ZŠ 1x týdně.
V případě odpadnutí lekce se ukončení kroužku posouvá o týden dále, lekce se nahrazuje.

9. Odpadlá lekce

V případě absence lektora děláme vše pro to, aby kroužek neodpadl a byl zajištěn zastupující lektor. Pokud kroužek odpadne, nahradíme jej v nejbližším termínu, nebo prodloužením následujících lekcí tak, aby byly odučeny všechny lekce za celý školní rok. O náhradním termínu kroužku či prodloužení lekcí budete informováni prostřednictvím zaslaného e-mailu, SMS zprávou nebo dopisem, který lektor předá dětem.

10. Co s sebou na kroužek

Děti by měly být na kroužek sportovně oblečeni v závislosti na počasí.

Měly by být vybaveni sportovní obuví a umělohmotnou flaškou na doplňování tekutin během lekce. Veškeré sportovní vybavení je k dispozici přímo v prostorách probíhajícího kroužku.

11. Fotografie a videonahrávky

Rodiče souhlasí s pořizováním fotografií a videonahrávek z výuky kroužků, na nichž mohou být zachyceny jejich děti a souhlasí s jejich následným užitím společností VESELÉ SPORTOVKY pro jejich propagační a reklamní účely, tj. zejména jejich umístění na webové stránky společností VESELÉ SPORTOVKY, použití v jejich reklamních, či výukových materiálech.

12. Spolupráce

Kdykoliv nám zavolejte dotaz, přání či námět, budeme vám vděčni za jakoukoliv zpětnou vazbu. Pokud se dozvíme sebemenší problém, okamžitě jej budeme řešit ke spokojenosti vás a vašich dětí.

13. Podmínky pro zpracování osobních údajů

Podpisem přihlášky udělil rodič souhlas se zpracováním svých osobních údajů a osobních údajů dítěte (dále jen „Osobní údaje“). Správcem těchto osobních údajů je společnost VESELÉ SPORTOVKY IČ: 06141544

Souhlas se zpracováním osobních údajů může rodič nebo zákonný zástupce kdykoliv odvolat. Osobní údaje budou zpracovávány výhradně pro účely plnění smluvních závazků společností VESELÉ SPORTOVKY vůči rodičům, pro účely zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely společnosti VESELÉ SPORTOVKY (tj. především pro účely zasílání zpráv lektorů rodičům o činnosti dítěte na kroužku, zasílání informací rodičům o akcích pořádaných kroužky, o potřebných pomůckách na kroužky). VESELÉ SPORTOVKY neposkytnou shromážděné osobní údaje bez souhlasu rodiče třetí osobě. Osobní údaje klientů budou uchovány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

Kontakt

Máte rychlý dotaz?

GDPR

7 + 13 =

Telefon: +420 605 069 739
E-mail: info@veselesportovky.cz
Adresa: Kokořínská 400/34 , 182 00 Praha 8 Ďáblice

IČO: 141 53 955
Sporthers s. r. o.
sídlo: 25901 Votice, Melicharova 846