Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI Veselé sportovky – Lukáš Horváth
I. Úvodní ustanovení
Tyto zásady ochrany osobních údajů slouží návštěvníkům webových stránek
VESELESPORTOVKY.CZ   pro objednání služeb z nabídky společnosti, a to:
1. vyplněním objednávkového online formuláře na výše uvedených internetových
stránkách,
2. telefonicky na čísle +420 605 069 739
3. prostřednictvím emailové komunikace s veselesportovky@gmail.com nebo info@veselesportovky.cz
4. prostřednictvím facebookové komunikace na adrese : https://www.facebook.com/Vesel%C3%A9-sportovky-299292844265013
II. Správce, zpracovatel a pověřená osoba
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen:
„GDPR”) je Lukáš Horváth IČO: 06141544, se sídlem Melicharova 846, Votice 259
01 (dále jen: „správce“). Zpracování osobních údajů bude probíhat v souladu s
obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.
 
2. Správcem osobních údajů a jejich zpracovatelem je tatáž fyzická osoba. 
III. Jaké údaje budou zpracovány?
Zpracovány mohou být tyto osobní údaje:
1) Jméno a příjmení (název obchodní firmy)
2) Adresa trvalého bydliště (sídlo společnosti)
3) RČ/IČ (DIČ)
4) Email
5) Telefonní číslo
6) Cookies
7) IP adresa
8) Foto
9) Video
10) Číslo bankovního účtu

Vždy však bude správce jakožto zástupce společnosti vyžadovat pouze ty osobní údaje,
které jsou nutné k tomu, abyste mohli využít našich služeb. S těmito osobními údaji
bude oprávněn nakládat pouze správce a v nezbytně nutném rozsahu též zpracovatel.
Jiným osobám nebudou tyto údaje za žádných okolností zpřístupněny.
IV. K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány?
Tyto osobní údaje bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující
účely:
1. pro zasílání obchodních nabídek správce klientovi
2. pro vyřízení došlých objednávek a komunikaci s klientem
3. pro zasílání plateb za poskytnuté služby
V. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány
Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce
uchovávat osobní údaje po dobu 10 let. Nejpozději po výše uvedené době správce
osobní údaje skartuje a poté vymaže z počítačového softwaru v souladu s dotčenými
právními předpisy.
VI. Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?
Vaše osobní údaje budou zpracovány elektronicky prostřednictvím počítačových
programů. K zabezpečení vašich osobních dat v našem softwaru používáme moderní
antivirové programy.
VII. Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobní údajům
Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními
požadavky.
Pro uplatnění svých práv se na správce můžete kdykoli obrátit skrze jeho mailovou
adresu.
Na žádosti týkající se uplatnění Vašich práv bude správce reagovat bez zbytečného
odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti.
1. Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo si u správce vyžádat kopii svých osobních údajů, které jsou předmětem
zpracování.
2. Právo na opravu osobních údajů
Pokud si myslíte, že údaje, které máme o Vás v naší evidenci, nejsou úplné, přesné či
pravdivé, kontaktujte nás a my provedeme jejich nezbytnou aktualizaci.
3. Právo na výmaz osobních údajů
Můžete se na nás obrátit v případě, kdy není účel pro zpracování dat zjevný a není tudíž
nutné tyto osobní údaje zpracovávat.
4. Právo na omezení zpracování osobních údajů
Můžete požadovat omezení zpracování Vašich dat z důvodu nepřesnosti či
protiprávnosti, ovšem chcete tyto údaje správci zachovat

5. Právo na přenositelnost osobních údajů
6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
V případě takové námitky již nebude zpracovatel dále Vaše osobní údaje pro tento účel
zpracovávat.
7. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních
údajů, a to v případě, že máte za to, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo k
porušení pravidel týkajících se  ochrany osobních údajů.
 
VIII. Závěrečná ustanovení
Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle kapitoly III nařízení
GDPR.
Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány
dobrovolně.
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro
naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly
shromážděny.
Správce nese odpovědnost za zpracování osobních údajů.
Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je
svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.
Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 8. 2020a v plné
míře nahrazují zásady předchozí.
Zaškrtnutí políčka – vytvořit
K tomu text: V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních ůdajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (dále jen “nařízení GDPR”), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018
souhlasím se shromažďováním,  uchováním a zpracováním mých osobních údajů
mnou poskytnutých správci.